Úvod

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Na těchto webových stránkách najdete extrakty z více než 300 evropských a mezinárodních technických norem z dopravní telematiky (ITS) a unikátní vyhledávací systém vytvořený pro jejich snadné vyhledávání a třídění. Extrakty jsou vytvářeny od roku 2009 a jsou průběžně doplňovány.
  • STANDARD je zkrácený název projektu Ministerstva dopravy ČR S-316-520-2008 „Národní plán zavedení norem z oblasti dopravní telematiky do praxe“, jehož cílem je vypracování formalizovaných extraktů z norem a normativních dokumentů CEN/TC 278 a ISO/TC 204 podle vytvořené a schválené metodiky. Dnes tento název take označuje vytvořený expertní způsob vyhledávání norem/extraktů na těchto stránkách.
  • EXTRAKT NORMY je dokument vzniklý redukcí textu normy na rozsah cca 5 stran, zpracovaný podle METODIKY tak, aby poskytoval uživatelům plnohodnotné informace o předmětu normy a její potřebnosti.
  • INFORMACE O NORMĚ uvádějí základní identifikační údaje o normě, jako je její označení (číslo), název, zavedení do ČSN apod.j, které mohou sloužit k nákupu normy cestou prostřednictvím agentury ČAS (www.agentura-cas.cz)
  • AUTOŘI EXTRAKTŮ jsou členové TNK 136 Dopravní telematika, z velké části gestoři, tj. delegáti České republiky v pracovních skupinách příslušných technických komisí. Případné dotazy lze směřovat elektronickou cestou přímo na ně.
  • HLEDÁNÍ NOREM/EXTRAKTŮ usnadní použitý znalostní systém, který čtyřmi různými způsoby vyhledávání umožňuje výběr výsledné normy/extraktu normy, nebo jejich množiny.

ZPŮSOBY VYHLEDÁVÁNÍ NOREM

  • FULLTEXT umožňuje vyhledání cílové normy (skupiny norem/extraktu) pomocí čísla normy, části názvu nebo části textu extraktu.
  • UŽIVATELÉ umožňuje vyhledávání podle úrovně podrobnosti popisu normy. Náplň každé normy je roztříděna do sedmi kategorií podle úrovně podrobnosti technického popisu, které jsou uspořádány v tabulce od obecného ke konkrétnímu. Je zde uvedeno 18 tabulek se seznamem podrobného obsahu norem, seřazených za sebou podle pracovních skupin.
  • KATEGORIE představují hierarchizovaný strukturovaný soubor 48 tématických jednotek, k nimž byly přiřazeny jednotlivé normy podle obsahové příbuznosti. Každá kategorie obsahuje konečný počet cílových norem/extraktů, který je uveden v závorce. Pro zúžení výběru lze dále použít kombinaci dvou nebo více současně označených kategorií opět s informací o nalezeném počtu norem/extraktů.
  • PRACOVNÍ SKUPINY (WG) jsou tvůrčí týmy příslušných technických komisí, ve kterých se vytvářejí tématicky příbuzné soubory norem. Vyhledávání norem podle pracovních skupin vychází z přirozeného procesu tvorby norem.