CEN/TC 278 WG 14 After theft systems for vehicle recovery

Pokrádežové systémy pro navracení vozidel

Tato pracovní skupina naplnila v řadě norem své určení a byla zrušena. 

 

Charakteristika WG

Úkolem pracovní skupiny WG14 je vytvoření norem pro pokrádežové systémy (After theft systems for vehicle recovery či jiný používaný název After-theft systems for the recovery of stolen vehicles), ale i pro jejich používání. Problematika totiž zahrnuje nejen samotné systémy (pokrádežová zařízení namontovaná ve vozidlech a k nim příslušné detekční prostředky a monitorovací centra), ale i následná výměna důležitých informací o poloze vozu a jeho provozním stavu mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty (provozovateli systémů a policií a to nejen uvnitř jednoho státu, ale i na území jiných států). V neposlední řadě je důležité neopomenutí i právních kroků tedy fyzického vysledování vozidla a jeho zajištění policií daného státu.

Z hlediska technické specifikace se jedná o vytvoření norem pro systémy krátkého dosahu (většinou stacionárního typu), jejichž účinná vzdálenost mezi detekčním zařízením a detekovaným vozidlem je řádově několik metrů resp. pro systémy dlouhého dosahu (lokačního a sledovacího typu), jejichž účinná vzdálenost mezi monitorovacím centrem a detekovaným vozidlem je větší než stovky metrů (ale i stovky a tisíce km). Zároveň s tím je zpracovávána norma pro přenos zpráv a stavů mezi jednotlivými součástmi těchto systémů. Samozřejmou součástí norem pro elektronické systémy montované do vozidel by měly být i testovací postupy a procedury pro snadnější doporučení systémů k užívání. Právě proto bylo v roce 2003 odsouhlaseno CEN zařazení nové položky mezi zpracovávané dokumenty pracovní skupiny.

Nedílnou součástí práce skupiny pak je i vytvoření obecného doporučení pro komunikaci a výměnu informací mezi privátními provozovateli výše uvedených systémů a policií. Pokrádežové systémy mají za úkol snadnější nalezení a identifikaci odcizeného vozidla, které je tímto systémem vybaveno, a jeho následné zajištění a navrácení zpět původnímu majiteli, k čemuž má oprávnění pouze policie. Situace se navíc výrazně komplikuje v případech, kdy vozidlo již opustilo území státu a nachází se na teritoriu státu jiného. Právě v těchto případech je standardizovaný proces výměny informací mezi privátním provozovatelem systému v jednom státě a policií ve státě druhém velmi důležitý. Aktivní přístup EU k těmto procesům vedl v zakotvení některých výstupů z činnosti WG14 i do dokumentů EU.