CEN/TC 278 WG 16 Kooperativní systémy

Zrcadlovou komisí je ISO/TC 204 WG 18 Cooperative systems.

 

Funkce Jméno Organizace
GestorIng. Jiří BenešINTENS Corporation s.r.o., Praha

 

Charakteristika WG

Kooperativní systémy jsou ITS systémy založené na komunikaci vozidlo-vozidlo (V2V), vozidlo-infrastruktura (V2i, I2V) a infrastruktura-infrastruktura (I2I) pro výměnu informací. Kooperativní systémy mají potenciál k dalšímu zvýšení přínosů ITS služeb a aplikací.

ES očekává podstatné zlepšení evropské bezpečnosti provozu na PK a dopravní účinnosti při používání ITS. Kooperativní systémy jsou klíčovým prostředníkem pro nasazení aplikací s vyloučením potenciálně nebezpečných dopravních situací a snížením počtu dopravních nehod. Bylo uznáno, že vzhledem k mobilitě vozidel a potřebě zajistit dosažení vnitřního trhu a zlepšování bezpečnosti provozu na PK v celé Evropě, by mělo být zpřístupněno spektrum používané Kooperativními systémy ITS harmonizovaným způsobem v celé Evropské unii.

Mandát M/453

Evropská komise mandátem M/453 vyzývá evropské normalizační organizace (ESO) - CEN, CENELEC a ETSI - aby připravily ucelený soubor norem, specifikací a pokynů k podpoře širokého uplatňování a zavádění Kooperativních inteligentních dopravních systémů (ITS) v Evropském společenství.

Politické cíle, které tvoří pozadí pro mandát, jsou podporovány CEN a ETSI a formují navrhované normalizační činnosti. To zahrnuje zejména Sdělení Evropské komise k i2010, iniciativu Inteligentní automobil a usnesení Evropského parlamentu k celoevropské bezpečnější, čistší a účinnější mobilitě.

CEN a ETSI se dohodly na společném vypracování odpovědi a pracovního programu v rámci tohoto mandátu se seznamem minimálního souboru norem pro interoperabilitu a další identifikované normy a technické specifikace na podporu kooperativních služeb ITS. Tento pracovní program rovněž definuje dohodnuté rozdělení odpovědnosti mezi CEN a ETSI, jakož i podrobný popis probíhající spolupráce mezi oběma ESO. Pro tento účel byla zřízena úkolová skupina a její činnost sleduje ITS-SG.

Rozdělení odpovědností je zaměřeno na základní schopnosti, s pravomocí ETSI v oblasti komunikací a vztahu ETSI ke konsorciu Komunikace Car-2-Car na základě zkušeností s aplikacemi vozidlo-vozidlo. CEN se zaměřuje na celkovou rámcovou architekturu a na aplikace na straně infrastruktury a řízení dopravy, které zejména zahrnují komunikace vozidlo-infrastruktura a komunikace na straně infrastruktury.

S cílem zajistit pokračující výměnu informací o stavu prací, včetně šíření informací dalším zúčastněným stranám, bude vytvořen vyhrazený a otevřený portál (www.etsi.org /its), kde budou poskytovány podrobné informace nezbytné pro ESO a další zúčastněné strany, aby mohly sledovat normalizační práce prováděné v každé z relevantních organizací. Tento společný portál bude poskytovat transparentnost procesu normalizace pro zúčastněné strany a jiné normalizační organizace, ale nebude obsahovat návrhy norem.

ES rozhodnutí o harmonizovaném využívání rádiového spektra v pásmu 5,9 GHz

S Rozhodnutím ze dne 5.8.2008 Evropská komise rozhodla, že členské státy musí do šesti měsíců přidělit frekvenční pásmo 5875 do 5905 MHz aplikacím ITS souvisejících s bezpečností, a jakmile je to možné na základě takového určení, zpřístupnit toto kmitočtové pásmo na nevyhrazené bázi. Zatímco se očekávalo, že dostupnost spektra pro komunikaci vozidlo-vozidlo bude dohodnuta ve lhůtě do šesti měsíců, bude dostupnost spektra pro komunikaci infrastruktura-vozidlo a vozidlo-infrastruktura pozdržena z důvodu nejasnosti ohledně licenčních požadavků na komunikační jednotky na straně infrastruktury.

Členské státy musí držet používání pásma 5875-5905 MHz pod kontrolou, a podávat zprávu o svých zjištěních Komisi za účelem umožnění přezkumu rozhodnutí o přidělování spektra, je-li to nezbytné. Proto se mandát M/453 soustřeďuje zejména na vývoj norem pro Kooperativní systémy v rámci přiděleného spektra 30 MHz zajišťující potenciál pro celoevropské nasazení a interoperabilitu.

Evropské projekty

Mezi Evropským Společenstvím podporované projekty výzkumu a vývoje na Kooperativní ITS patří:

CVIS Kooperativní systém vozidlo-infrastruktura – případy užití a testování přenosových rychlostí, schopnosti předávání a dostupnosti internetu technologií CALM M5, GPRS, UMTS, DSRC, IR, IPv6. Test v Norsku – dálnice, 14 jednotek na straně infrastruktury (RSU), maximální rychlost 180 km/h. Takto byl zkoušen základní systém CALM a byl shledán způsobilým.

Safespot Kooperativní vozidla a silniční infrastruktura pro bezpečnost provozu na PK

Coopers Kooperativní systémy pro inteligentní bezpečnost provozu na PK, posouzení vhodných komunikačních technologií – zvolena kombinace mobilní sítě (GPRS, Wimax) a krátké vzdálenosti (IR, DSRC na 5 GHz), protokolem CALM. Výstupem pro normalizaci je např. definování struktury zpráv CAM a DENM. Na tento projekt navazuje Rakouský projekt NAVCAR.

PreDrive C2x Příprava pro řízení realizace a hodnocení komunikačních technologií C2x. Návrh fyzických komponent palubních jednotky a obchodní scénáře její realizace a prodeje. Odhadované náklady se pohybují pod 500 Euro s tím, že by polovinu ceny měl zaplatit poskytovatel služby a polovinu uživatel.

koordinované projektem COMeSafety. Tyto projekty vyvinuly harmonizovanou komunikační architekturu ITS, která byla poskytnuta ETSI a ISO a vyústila již ve vydání norem. V některých z projektů je také poskytována podpora osobní účasti na normalizačních zasedáních jako součást práce na projektu.

To umožňuje přímý přínos z projektů do normalizace, zejména v ISO/TC 204 WG16 a ETSI TC ITS.

Všechny projekty implementovaly systémy HW/SW, které přispívají k validaci několika komunikačních norem. Tyto první implementace umožní včasné testování návrhů norem během procesu normalizace, a proto jsou cenným příspěvkem pro kvalitu konečných návrhů norem.