TECHNOLOGIE KAPS-LE

KAPS-LE (KAmenivo zpevněné Popílkovou Suspenzí pro LEsní cesty) je patentově chráněná technologie, speciálně vyvinutá pro kryty lesních cest, manipulačních skladů a ploch, která je charakterizovaná vysokými technickými parametry a dlouhodobou životností. Návrhový modul pružnosti E = 8000 MPa je desetkrát větší než návrhový modul pružnosti penetračního makadamu.

Vrstva KAPS-LE má charakter tuhé betonové desky a představuje nejúnosnější variantu zpevnění vysoce zatížených lesních odvozních cest.

Poznámka: Nezaměňovat s vrstvou KAPS pro podkladní vrstvy vozovek pozemních komunikací podle ČSN 73 6127-4 s podstatně nižšími technickými parametry a odlišným postupem pro navrhování a provádění.

 

VÝZKUM

Technologie KAPS-LE je systematicky ověřována v rámci spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně, Lesnickou a dřevařskou fakultou, pod vedením prof. Ing. Radomíra Ulricha, CSc., v projektu IGA č. 71/2013-15 "Nová technologie pro zpevnění lesních a účelových cest - KAPS-LE ".

V rámci výzkumu byl vybudován zkušební úsek na ŠLP Křtiny, opakovaně měřený rázovým deflektometrem FWD ke zjištění návrhových charakteristik vrstvy. Dále bylo sledováno několik staveb s odlišnými variantami použití technologie KAPS-LE.

Výsledky výzkumu byly publikovány v odborném tisku (Lesnická práce) a sbornících ze seminářů.

 

      

 

PŘÍRUČKY

Majitel technologie SILMOS s.r.o. připravil k seznámení odborné veřejnosti připravil průběžně vydávanou sadu informativních textů o technologii KAPS-LE jako číslovanou řadu příruček 1 - 6. Příručky pojednávají o technických aspektech, ceně, způsobech provádění, spolupráce při realizaci staveb a předávání know-how.

Autorský dozor nad prováděním technologie KAPS-LE je zárukou dosažení deklarovaných technických parametrů. Orientační údaj, vycházející z řady dosud provedených staveb dokládá, že cena vrstvy KAPS-LE v tloušťce 200 mm zpravidla nepřekročí 400 Kč/m2 s vypočtenou životností 25 let.

 

  

 

 

 

STAVBY

Zkušební úseky a stavby s technologií KAPS-LE každoročně narůstají v počtu realizací i v provedené ploše zpevnění. Více než 30 staveb za období 2011 - 2015 dokazuje rostoucí zájem investorů a potvrzuje, že KAPS-LE představuje generační inovaci pro zatížené lesní cesty a manipulační sklady.

Cílem SILMOS s.r.o. je připravit tuto technologii k širokému použití v praxi. Průmyslová ochrana technologie KAPS-LE je především ochranou investora, aby byla zajištěna kvalita provedení. Pro další informace a možnost spolupráce použijte kontakt vera.vrtenovasilmos.cz.

 

 

Pro majitele licenční smlouvy jsou další informace uvedeny zde.