foto2.jpg

Cena a čestné uznání Vladimíra lista

V roce 2002 k 80. výročí založení organizované československé normalizace byly poprvé slavnostně uděleny cena a čestné uznání profesora Dr. Ing. Vladimíra Lista. Tato prestižní ocenění jsou vyjádřením poděkování za významný příspěvek k rozvoji a popularizaci technické normalizace.

Profesor Dr. Ing. Vladimír List, dr. h.c. (1877 - 1971) byl evropskou osobností, jejíž zakladatelská úloha na poli normalizace byla uznána mimo jiné i tím, že v roce 1932 byl zvolen předsedou Mezinárodní normalizační federace ISA (dnes ISO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena VladimÍRA LIsta 2017

udělena PROF. ING. PAVLU PŘIBYLOVI, CSC. 
za celoživotní významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru dopravní telematiky

 

                                                         

 

 

                                                                 PROF. ING. PAVEL PŘIBYL, CSC.

 

Cena Vladimíra Lista se uděluje za celoživotní významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru dopravní telematiky.

Profesor Pavel Přibyl je na národní úrovni zakladatelem tohoto relativně nového oboru technické normalizace. Od roku 1996 v rámci Projektu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace (Ministerstvo dopravy ČR) organizoval pracovní skupinu odborníků pro normy z CEN/TC 278 Dopravní telematika. V roce 2003 pak došlo v důsledku širokého pracovního záběru k rozšíření oboru působnosti o ISO/TC 204 a k ustanovení nové TNK 136 Dopravní telematika, v níž profesor Přibyl až do loňského roku působil jako předseda.

Mimořádné zásluhy o technickou normalizaci získal profesor Přibyl tím, že v rámci Ministerstva dopravy ČR vytvořil podmínky pro soustavnou práci na připomínkování a převádění evropských a mezinárodních norem z dopravní telematiky do ČSN. Díky tomu se podařilo převést do soustavy ČSN významné množství – více než 200 norem a normativních dokumentů. Z toho více než 50 norem bylo do ČSN zavedeno překladem. Tuto práci bylo možné svěřit pouze zaujatému a profesně způsobilému týmu, který profesor Přibyl vybudoval v rámci TNK 136.

Kodifikování nového technického oboru bylo nedílně spjato se systematickým vytvářením národní terminologické soustavy. Tomuto tématu věnoval profesor Přibyl nesmírnou energii. S jeho přispěním byly řešeny dva rozborové úkoly pro ÚNMZ (v roce 2004 a 2009), které z norem a normativních dokumentů vytvořily podle oborů první terminologické slovníky. Profesor Přibyl zpracoval doplňující terminologickou část obecných termínů a díky jeho doporučení jako předsedy Sdružení pro dopravní telematiku byl vydán Terminologický slovník dopravní telematiky (Praha, 2006, 480 stran, 1 800 hesel).

Unikátní dílo vytvořil profesor Přibyl v čele mezioborového týmu při zpracování Slovníku dopravní terminologie (Praha, 2010, 1 035 stran, 22 000 hesel) a online na www.slovnikdopravy.cz. Tento výkladový slovník poprvé konstituoval včetně anglických ekvivalentů terminologii dopravy železniční, silniční, námořní a vnitrozemské plavby a dopravní telematiky. Podstatné přitom je, že východiskem byly definované termíny z technických norem a dalších technických a normativních dokumentů, což dokazuje význam technické normalizace nad rámec jednotlivých norem.

Úspěšným završením terminologických prací bylo zpracování původní ČSN 73 6100-5 Názvosloví pozemních komunikací – část 5: Dopravní telematika (2013). Touto prací byla dopravní telematika v ČR zařazena mezi obory s jednotnou národní terminologií. Pokrok terminologických prací s využitím informačních technologií vedl k převedení ČSN 73 6100-5 včetně další aktualizace do podoby webového slovníku (www.ITSterminology.org), který svými parametry neztrácí nic za srovnatelnými slovníky (ISO browser), dokonce nabízí propojení s informacemi v dalším unikátním projektu STANDARD, což je Informační systém o technických normách.

Ve své odborné práci jako vedoucí Ústavu dopravních systémů na Fakultě dopravní ČVUT v Praze nebo v ELTODO EG, a.s., byl vždy propagátorem technických norem jako nositelů jednotného postupu a osvědčených řešení. Působil mimo jiné ve Vědecké radě ministra dopravy ČR a v řadě dalších pozic, v nichž aktivně vytvářel podmínky pro ustanovení nového oboru dopravní telematiky v České republice. Stal se odborným mentorem a vychovatelem celé generace dopravních inženýrů.

Jeho aktivity mu rovněž vynesly zasloužené mezinárodní uznání. Byl zván k odbornému působení v zahraničí. Mimo jiné pracoval jako hostující profesor na Dopravní fakultě Žilinské univerzity ve Slovenské republice a obdržel také Čestné vyznamenání za pedagogickou činnost v Ruské federaci.

Z uvedených důvodů se profesoru Přibylovi v roce jeho 70. narozenin uděluje Cena Vladimíra Lista. K obojímu mu srdečně blahopřejeme.

  

Čestné uznání VladimÍRA LIsta 2007

udělena ING. KARLOVI URBANOVI, pracovníku Ministerstva dopravy ČR

 

foto1.jpg

Ing. Karel Urban pracuje v oblasti technické normalizace od roku 1987, kde na tehdejším federálním ministerstvu dopravy (FMD), oddělení technické normalizace, nejdříve zajišťoval národní i mezinárodní spolupráci v rámci RVHP pro oblast traťového hospodářství. Od roku 1988 pak zůstal jediným odpovědným zaměstnancem ministerstva pro oblast technické normalizace, kde zpracovával souhrnná stanoviska za celé FMD, nyní za MD a zastupuje jej navenek. Až do roku 1992 organizoval pravidelná čtvrtletní zasedání vedoucích ONS a řešitelů jednotlivých normalizačních úkolů z oblasti dopravy. Aktivně se podílel i na přípravě nových právních předpisů pro oblast technické normalizace a transformaci původních závazných ČSN a rušených ON do nové soustavy ČSN. Od roku 1991 se aktivně zapojil i do mezinárodní spolupráce v ISO/TC 104 a po roce 1993 i do mezinárodní spolupráce v rámci IEC/TC9, CEN/TC 256, 261, 278, ISO/TC 51, CLC/TC 9X, kde se dodnes podle možností zúčastňuje jejich plenárních zasedání. Zastupuje MD v RTN, TNV, ENV, je předsedou TNK 78, 115 a 126 a členem TNK 51, 136 a 141. Má hlavní zásluhu na tom, že MD uvolňuje ročně cca 10 mil. Kč na podporu rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti technické normalizace, na podporu účasti expertů na zasedáních vybraných WG atd.