CEN/TC 278 WG 1 Electronic Fee Collection (EFC)

Elektronické vybírání poplatků

Funkce Jméno Organizace
GestorMgr. Jakub RajnochČVUT, Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Člen NATIng. Jaroslav AltmannPrincip a.s., Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4-Nusle
Člen NATIng. Tomáš AmbrožCGI
Člen NATIng. Petr Bureš, Ph.DČVUT, Na Florenci 25, 110 00 Praha 1

Charakteristika WG

Práce komise CEN/TC 278 se již delší dobu koncentruje především na oblast elektronického výběru mýtného, o čemž svědčí téměř polovina stabilně schvalovaných závěrů ze zasedání celé komise. Je to dáno velkou angažovaností Evropské Komise, která finančně podporuje jednotlivé expertní týmy pro tvorbu norem (tzv. PT), jejichž počet je v současné době 11. Tyto týmy produkují velké množství norem. Normy jsou zpracovávány na základě mandátu EK M/338 podle požadavků směrnice 2004/52/ES a Rozhodnutí 2009/750/ES, a jejich cílem je vytvořit technické nástroje pro podporu panevropské služby elektronického mýtného (EETS). Tato služba má za cíl zavést jednu palubní jednotku pro každé nákladní vozidlo a otevřít možnosti pro obdobné zpoplatnění ostatních vozidel. Každý členský stát EU je tak povinen připravit podmínky pro provozování této služby a být otevřen pro jednání s případnými provozovateli evropské služby elektronického mýtného (EETS). Pro správný výklad této legislativy byl vytvářen prováděcí pokyn (tzv. EETS Application guide), který má za cíl podrobněji rozpracovat požadavky Směrnice a Rozhodnutí na panevropskou službu elektronického mýtného.

Přehled norem

Jako jedna z mála má tato pracovní skupina vypracované i strukturální roztřídění jednotlivých pracovních položek, které je podrobněji popsáno dále. Schéma vymezuje normy z hlediska technologie (vodorovná lišta) a z hlediska typu normy. Jednotlivé typy jsou podrobně vysvětleny pod schématem.

Schéma norem a normativních dokumentů pokrývajících předmět normalizace elektronického mýtného – CEN/TC 278/WG 1 a ISO/TC 204/WG 5:

Rámcové normy

Normy, které stanovují rámec pro daný předmět – rámec zkoušení (14907-1), rámcovou EFC architekturu (17573), rámcové požadavky na zabezpečení systému EFC (17574) a rámcové požadavky na důvěryhodné záznamové zařízení (trusted recorder) - doposud nezpracovanou normu, aktuálně v podobě nové položky (NP).

Normy požadavků

Normy, které obsahují konkrétní požadavky na daný předmět normy – požadavky na zkoušení OBU jednotek (14907-2), požadavky na aplikační rozhraní EFC založeného na DSRC (14906), požadavky na aplikační rozhraní čipové karty (25110), požadavky na výměnu informací mezi poskytovateli služeb a výběrčími mýtného (12855), požadavky na datové prvky autonomního EFC (17575-1), požadavky na komunikaci na nižších vrstvách autonomního EFC (17575-2), požadavky na kontextová data autonomního EFC (17575-3) a požadavky na roaming autonomního EFC (17575-4). Každá norma autonomních EFC (17575-1 až 4) má „své“ dvě normy pro zkoušení shody palubní jednotky/ zařízení (OBU/OBE) a zařízení na straně infrastruktury (RSE) s danou normou. Tato dvojice je vždy ve stejné struktuře – část 1 definuje strukturu zkušební sestavy a cíle zkoušek prováděné lidským laborantem a část 2 definuje abstraktní testovací sestavu (ATS) automatického zkoušení shody a interoperability softwarem podle metodiky TTCN3.

Normy profilu

Pro každou z technologií existuje tzv. norma profilu, nebo také aplikačního profilu. Tyto normy obsahují pouze požadavky z jiných norem, samy žádné netvoří. Jejich smyslem je sestavit požadavky do takové formy, aby byly snadno použitelné – tedy tvoří jakýsi aplikační profil. V budoucnu bude Evropou požadováno, aby každý stát splňoval alespoň jeden aplikační profil EETS (Česká republika předložila své vlastní řešení v podobě hybridního mýtného).

Norma aplikačního profilu pro EFC založené na DSRC (15509) byla schválena v roce 2007, norma aplikačního profilu pro autonomní EFC je ve stádiu 1. návrhu (CD). Obě normy mají (respektive budou mít) také „své“ dvě normy na zkoušení. 15876-1 je pro zkoušení shody aplikačního profilu DSRC s 15509 lidským laborantem, 15876-2 pomocí TTCN3.

Autonomní EFC má kromě aplikačního profilu ještě dvě samostatné aplikace – službu posílení lokalizace (LAC) – norma 13141 se dvěma „svými“ normami na zkoušení (13140-1 a -2), a službu kontroly shody komunikace (CCC) – norma 12813 se dvěma „svými“ normami na zkoušení (13143-1 a -2).

Technické zprávy

Nejméně důležitými normativními dokumenty jsou technické zprávy. Obecně platí, že technické zprávy jsou informativním dokumentem, který může, ale nemusí, být později podkladem pro vytvoření normy, nebo technické specifikace. V oblasti dopravní telematiky však díky překotnému vývoji oboru se záměrně volí tento typ dokumentu pro jeho rychlý vývoj a možnost schválit TR přímo na jednání technické komise. Již schválená TR 16040 klade požadavky na DSRC ve městě, ostatní TR jsou ještě ve vývoji – požadavky na první montáž a personalizaci (nastavení) palubní jednotky, požadavky na systém předplaceného mýtného, požadavky na služby přidané hodnoty k EFC.

Problémy při normalizaci EFC

Díky procedurálním průtahům se volí co nejrychlejší možnost, jak získat výsledky v podobě schváleného normativního dokumentu. Proto jsou stěžejní položky řešeny jako technické specifikace (namísto norem) a podružné položky jako technické zprávy (namísto technických specifikací). Schválené normativní dokumenty jsou následně v dané lhůtě předloženy do systematické revize s volbou „revize v podobě konverze“ (tj. z TS na EN/ISO, z TR na TS). Negativním dopadem je bohužel fakt, že vydané normativní dokumenty nemají příslušnou závaznost – členové CEN mají povinnost zavést pouze evropské normy, zavedení technických specifikací je dobrovolné. Přesto je výhodné pro zadavatele i dodavatele při návrhu mýtného systému tyto normativní dokumenty zohlednit, aby v budoucnu nedocházelo ke zbytečným vícenákladům na interoperabilitu s ostatními systémy.

Expertní skupiny Evropské Komise pro EETS

Evropská komise financuje expertní skupiny pro vypracování jednotných prováděcích pokynů, které se dotknou všech souvisejících aspektů panevropského mýta (EETS). Jejich cílem je panevropská interoperabilita mýtných systémů.

 • Expertní skupina 1 se zabývá mikrovlnnými technologiemi, především DSRC na 5.8 GHz pro EETS, v rámci směrnice 2004/52/ES. (členové jsou: Jesper Engdahl (vedoucí) Rapp Trans (Švýcarsko), Jorge Conçalves Via Verde / BRISA (Portugalsko), Trond Foss SINTEF (Norsko), Paolo Giorgi Autostrade per l’Italia (Itálie), Bernard Lamy CSSI (Francie) a Wilhelm Melchers TÜV Rheinland Group (Německo), Tato expertní skupina úzce spolupracuje s EG 5.
 • Expertní skupina 2 se zabývá vypracováním doporučení parametrů uložených v palubním zařízení, které slouží pro EETS. (2005 Ken Perrett, RappUK, Philippe Hamet, Evropská komise DG TREN).
 • Expertní skupina 3 se zabývá vypracováním doporučení na dohled (enforcement), včetně přeshraničního dohledu pro EETS.
 • Expertní skupina 4 se zabývá vypracováním pokynů pro certifikací zařízení, které spadá do předmětu směrnice 2004/52/ES. V roce 2005 vydala první verzi takového pokynu.
 • Expertní skupina 5 se zabývá satelitními technologiemi pro EETS (členové jsou: Wolfgang Beier (vedoucí) Daimler Chrysler (Německo), Paulo André Autoestradas do Atlantico (Portugalsko), Ian Catling ICC (Spojené Království), Jean-François Gaillet Navteq (Belgie), Rafael Lucas ESA (Španělsko), Michel Tossaint ESA (Nizozemí), Emilio Speciale Autostrade per l’Italia (Itálie).
 • Expertní skupina 6 se zabývá vypracováním pokynů pro integraci palubních jednotek do vozidel.
 • Expertní skupina 7 se zabývá rolemi finančních institucí pro platbu EETS a smluvními podmínkami.
 • Expertní skupina 8 se zabývá vypracováním pokynů pro evropskou interoperabilitu a EETS (finální revize návrhů na UNI DSRC).
 • Expertní skupina 9 se zabývá vypracováním pokynů pro specifikaci aplikace EFC založené na satelitních technologiích. (2006, Ian Catling, Ian Catling Consultancy, Philippe Hamet, Evropská komise DG TREN).
 • Expertní skupina 10 se zabývá vypracováním doporučení pro specifikaci dohledu a technologií pro EETS.
 • Expertní skupina 11 se zabývá definováním aplikace EFC pro EETS založené na mikrovlnných technologiích.
 • Expertní skupina 12 se zabývá bezpečnostními aspekty EETS. Návrh pokynů byl vypracován 5.4.2007, více informací poskytnou tvůrci - Stefan Eisses, Rapp Trans NL, a Philippe Hamet, DG TREN.

Každá z těchto expertních skupin vypracovala pokyny/doporučení, které jsou dále posuzovány a brány do úvahy v rámci dalších evropských projektů (více viz projekt CESARE IV). Jsou také základem pro Rozhodnutí 2009/750/ES, které definuje pravidla pro zavedení EETS.

Dalšími důležitými výstupy, které mají dopad na budoucí podobu EETS, jsou evropské projekty.

Evropské projekty pro EFC

Projekt RCI: Vysokoúrovňový pohled konsorcia na architekturu RCI a specifikace (v1.2)

ENCC Konečná zpráva (zpráva TÜV): Studie o implementaci evropské sítě certifikačních center (ENCC) pro účely jednotné evropské služby elektronického vybírání poplatků.

Projekt Arena: Tržní přístup k dosažení interoperability EFC v Evropě

Projekt MISTER: návrh prezentace projektu MISTER pro Komisi pro regulaci mýtného Evropské Komise v2.8

VERA-2: Syntézový dokument na přeshraniční dohled nad EFC

DG-TREN: Studie o ekonomickém a společenském dopadu implementace směrnice 2004/52/ES o interoperabilitě EFC v Evropě.

Projekt CESARE (IV) (Common Electronic Fee Collection System for a Road Tolling European Service): od roku 1998, řešený evropským sdružením koncesionářských společností pro výběr mýtného ASECAP ve spolupráci se Stockholmskou skupinou (složené z ředitelství silnic a dálnic Finska, Francie, Německa, Nizozemí, Švédska, Švýcarska a Spojeného Království). Projekt je spolufinancovaný Evropskou Komisí. Poslední čtvrtá fáze CESARE IV byla zahájena v prosinci 2007 a byla dokončena v prosinci 2009. Hlavním cílem projektu bylo podle směrnice 2004/52/ES definovat společný rámec pro interoperabilní panevropskou službu elektronického mýtného EETS a tím připravit možnosti členským státům EU, aby se na tuto službu připravily. Díky tomuto projektu vzniklo i znění Rozhodnutí 2009/750/ES. Projekt CESARE IV posuzuje i výsledky jiných projektů a také pokynů vypracovaných expertními skupinami Evropské Komise pro EETS. Výsledky jsou volně dostupné na http://www.asecap.com/english/projets-cesare4-en.html.