Činnost komise

Technická normalizační komise byla ustavena dne 4. 3. 2003. Její činnost je od počátku podporována projektem Ministerstva dopravy, který umožňuje sledování a připomínkování dokumentů a norem, dále možnost účastnit se zahraničních zasedání technických komisí (TC), pracovních skupin (WG), a koordinovat práce na národní úrovni.

Většina členů TNK 136 jsou tzv. gestoři, odborní pracovníci, kteří jsou národním normalizačním orgánem (ÚNMZ) jmenováni jako zástupci ČR v jednotlivých pracovních skupinách (WG) technických komisí CEN/TC 278 a ISO/TC 204.

Každý gestor má za povinnost:

  • sledovat všechny dokumenty týkající se jemu svěřené pracovní skupiny (WG),
  • připomínkovat a hlasovat k návrhům normativních dokumentů (více zde),
  • zastupovat ČR na zasedáních WG CEN/TC 278 a nebo ISO/TC 204 a z této cesty vypracovat Zprávu z cesty gestora (více zde)
  • na konci roku sepsat Výroční zprávu gestora o své činnosti za uplynulý rok (více zde)
  • jednou ročně aktualizovat Národní plán zavádění norem do ČSN (více zde)
  • dle možností se účastnit zasedání TNK 136 (4 x ročně), kde dochází k výměně informací mezi jednotlivými gestory, hodnocení činnosti komise a konsolidaci úkolů uvedených v zápisech z těchto zasedání (více zde)
  • zřídit a vést svůj Národní aplikační tým (NAT), jehož členové se podílí na připomínkování norem a mají právo hlasovat o stanovisku ČR k danému normativnímu dokumentu; konečná odpovědnost však leží na gestorovi 
  • vypracovat nebo zajistit zpracování extraktů z jemu svěřených norem a zařadit normu do příslušných kategorií v systému pro vyhledávání norem (více zde)