Kontaktní údaje

 

SILMOS s.r.o.

Křižíkova 70

612 00 Brno


 

IČ: 45276293

DIČ: CZ45276293


 

Ing. Igor Večerka

541 633 314

602 217 292

igor.vecerka[at]silmos.cz
Ing. Věra Vrtěnová

541 633 316

602 217 294

vera.vrtenova[at]silmos.cz
Mgr. Lenka Svorová

732 603 569

lenka.svorova[at]silmos.cz

CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE
A SEKRETARIÁT TNK 136

TECHNOLOGIE KAPS-LE 

SILMOS s.r.o. je Centrem technické normalizace (CTN) a sekretariátem pro českou technickou normalizační komisi TNK 136 Dopravní telematika, která sleduje a účastní se vzniku norem v evropské technické komisi CEN/TC 278 Inteligentní dopravní systémy, v mezinárodní organizaci ISO/TC 204  Inteligentní dopravní systémy a ISO/TC 22/39 Ergonomie.SILMOS s.r.o. zajišťuje pro ÚNMZ prostřednictvím Agentury ČAS včasná národní stanoviska a připomínky k vytvářeným normám z oboru inteligentních dopravních systémů (Intelligent Transport Systems, ITS)  a překlad vydaných norem pro zavedení do ČSN.SILMOS s.r.o. organizačně zajišťuje fungování TNK 136 a koordinuje práce na vytvoření komlexního online systému pro lepší orientaci v normách - StandardLand, podporovaného Ministerstvem dopravy. 

SILMOS s.r.o. je původcem a držitelem patentově chráněné technologie KAPS-LE (KAmenivo zpevněné Popílkovou Suspenzí pro LEsní cesty), speciálně vyvinuté pro kryty lesních cest, manipulačních skladů a ploch, která je charakterizovaná vysokými technickými parametry a dlouhodobou životností. Návrhový modul pružnosti E = 8000 MPa je desetkrát větší než návrhový modul pružnosti penetračního makadamu.

SILMOS s.r.o. zajišťuje autorský dozor nad prováděním technologie KAPS-LE, který je zárukou dosažení deklarovaných technických parametrů a vypočtenou životností 25 let.

 

 

Historie

1. 4. 1981 Založeno Sdružení pro výstavbu silnic v ČSR se sekretariátem v Praze a pracovištěm v Brně
1. 7. 1992 SILMOS Praha s.r.o. založen pracovníky sekretariátu Sdružení
1. 1. 2001 SILMOS s.r.o. přesouvá sídlo z Prahy do Brna
1. 1. 2006 SILMOS s.r.o. přestává být členskou organizací a výkonným sekretariátem Sdružení

 INFORMACE

26. 5. 2024 oslavil profesor Ing. Radomír Ulrich, CSc. 90. narozeniny

Dne 26. 5. 2024 se dožil v plné tvůrčí svěžesti 90 let nestor Mendelovy univerzity v Brně profesor Ing. Radomír Ulrich, CSc., neúnavný propagátor technologie KAPS-LE, řešitel základního výzkumného projektu o KAPS-LE MENDELU č. 71/2013-2015. Při této příležitosti mu s přáním pevného zdraví do dalších let byla udělena CENA KAPS-LE.

 

        

 PF 2024

 

 PŘEHLED PRACÍ 2023

Centrum technické normalizace a TNK 136 Dopravní telematika

 • 27. Světový silniční kongres, konaný ve dnech 2. - 6. 10. 2023 v Praze, si vyžádal reprezentativní publikaci o činnosti ITS v ČR. Publikace vyšla v češtině i angličtině: „20 let ITS v České republice – normy a praxe“, „Twenty Years of ITS in the Czech Republic – Standards and Pracitice“, a na 44 stranách poskytuje souhrnný přehled o tématu.
 • Práce na revizi ČSN 73 6100-5 Názvosloví pozemních komunikací – Část 5: Dopravní telematika dovedly po připomínkovém řízení ke kompletaci celý text normy, obsahující v 18 kapitolách bezmála 3000 termínů s definicí a 650 zkratek, oproti původní normě z roku 2014 s 1800 termíny a 500 zkratkami.
 • Do soustavy ČSN byly zavedeny překladem významné normy z DATEX II a eCall, ČSN EN TS 16157-6, ČSN EN  16062, TNI ISO TR 4445.
 • Dále bylo do soustavy ČSN převzato zavedením originálu s překladem terminologie dalších 17 (!) norem, což dokládá pokračující intenzivní normativní proces v oboru ITS.
 • V rámci projektu StandardLand, modul 1. Extrakt bylo zpracováno z nových norem dalších 21 extraktů, čímž stoupl celkový počet extraktů na 468 položek. Tato knihovna relevantních informací v češtině o obsahu mezinárodních a evropských norem představuje unikátní přehled problematiky ITS.

Technologie KAPS-LE pro lesní cesty a manipulační sklady

 • Počet staveb s KAPS-LE dosáhl na konci roku 2023 na symbolickou číslici 100. Každoroční přírůstek staveb tak dokládá zájem a rozšiřující se spektrum investorů a uživatelů.
 • V rámci dvouletého strategického programu obnovy sítě lesních cest u INÉS Kunštát s.r.o. byly vybudovány LC Na Partyzán a LC Dalečín a další zpevněné plochy Památník Žalov, SUS Louka, LC Nyklovice.
 • Už třetí etapa prací na pile Obalfrukt Grešlové Mýto rozšířila stávající manipulační plochy a komunikace z KAPS-LE.
 • S příkladnou spoluprací byla vybudována podle referencí z pily Orličky obecní místní komunikace v obci Orličky.
 • Nečekané uplatnění KAPS-LE přineslo budování komunikací a ploch k parkování u obchodního centra ve Ždírci nad Doubravou.
 • Významný příspěvek k dlouhodobému sledování úseků z KAPS-LE a technických parametrů vrstvy přineslo měření únosnosti rázovým deflektometrem (FWD) po deseti letech na zkušebním úseku ŠLP Křtiny, LC Budkovanská, který byl vybudován v rámci tříletého výzkumného projektu IGA LDF MENDELU č. 71/2013-2015. Naměřené hodnoty modulu pružnosti po deseti letech E = 9837 MPa setrvávají na původní úrovni a prokazují, že skutečná životnost vrstvy KAPS-LE bude vyšší než původní opatrné predikce na 20-25 let.

 

 

 

Informace

14. 5. 2023 zemřel Ing. Bohuslav Hála, zakladatel SILMOS s.r.o. 

Krátce po svých 83. narozeninách odešel zakladatel a první jednatel SILMOS s.r.o., Ing. Bohuslav Hála. Nastavil vysoká profesní kritéria na práci, vždy projevoval velkou lidskou a morální sounáležitost a férové jednání vůči všem zaměstnancům. Díky, Bohoušku.  (více ZDE)

 

14. 4. 2023: Upozornění uživatelům technologie KAPS-LE 

 PŘEHLED PRACÍ 2022

Centrum technické normalizace a TNK 136 Dopravní telematika

 • V rámci projektu Standard/StandardLand bylo těžiště prací přeneseno k modulu 3: ITSTerminology. Uskutečnilo se první připomínkové jednání k překladu ISO/TR 14812 Intelligent Transport System – Vocabulary, která představuje první terminologickou normu ITS.
 • Tím byly zahájeny práce na přípravě revize ČSN 73 6100-5 Názvosloví pozemních komunikací – Část 5: Dopravní telematika (2014).
 • Souběžně se věnuje pracovní skupina Standardteam systematickému řešení jednotné terminologie ITS nad rámec jednotlivých pracovních skupin (WG).
 • Do soustavy ČSN byly zavedeny překladem významné normy DATEX II, CEN/TS 16157-8, CEN/TS 16157-10, CEN/TS 16157-11 a CEN/TS 16157-12.
 • Zavedením originálu s překladem terminologie byly do souboru ČSN přijaty další 2 normy.
 • Zpracováním dalších 31 extraktů z norem se zvýšila základna modulu 1: EXTRAKT na celkem 447 položek.

Technologie KAPS-LE pro lesní cesty a manipulační sklady

 • Přes nepříznivé dopady na Ukrajině a skokový nárůst cen stavebních materiálů (mj. cementu a kameniva) i nárůst cen PHM se podařilo realizovat celkem 8 staveb s technologií KAPS-LE (k pořadovému číslu 92).
 • Další stavbou zpevnění polní cesty v obci Olešenka se rozšiřuje okruh využití KAPS-LE i na účelové, obecní, polní a záhumení cesty včetně pozemkových úprav.
 • Rozsáhlá rekonstrukce poškozených lesních cest z penetračního makadamu Knížecí 2 (1870 m) byla provedena s Lesy Colloredo – Mansfeld s.r.o.
 • V programu zpevňování kritických míst, nájezdů na místní komunikace a zpevněných pásů pro skladování kulatiny pokračovaly práce u INÉS Kunštát s.r.o. celkem 8 dílčími úseky.
 • Omezením dotačních programů došlo u některých potřebných staveb k samofinancování, byť v menším rozsahu, jako u lesní cesty Na Kamenném vrchu pro Kinský Žďár.
 • Do skupiny zpevnění manipulačních skladů pil přibyla v roce 2022 už VII. etapa u WOTAN – Jilos Horka, II. etapa u Obalfrukt Grešlové mýto a premiérová plocha u pily KATR Rýmařov. 

PŘEHLED PRACÍ 2021

Centrum technické normalizace a TNK 136 Dopravní telematika

 • V rámci dlouhodobého projektu Standard/StandardLand byla dokončena druhá etapa prací 2015-2021 dokončením čtyř modulů: 1 Extrakt, 2: Standard: 3: ITSTerminology, 4: ITSPedie
 • Čtvrtý modul ITSPedie představuje v knižním vydání „wikipedii ITS“ (80 hesel, 432 stran)
 • Do soustavy ČSN byly zavedeny překladem významné normy z oblasti DATEX II (EN 16157-4), Architektury stanice ITS a komunikační architektury (ISO 21217), Zprávy RDS-TMC (EN ISO 14819) a Řízení kvality ovzduší v městských oblastech (CEN/TS 17378). Dalším osm norem bylo převzato v originálu s překladem terminologie
 • Celkový počet Extraktů (Modul 1) dosáhl počtu 416
 • Za mimořádné osobní zásluhy při rozvoji II. etapy projektu Standard a za úspěšné zajištění výběrového řízení i včasného spuštění satelitního elektronického mýtného byla udělena cena GRAND PRIX STANDARDLAND Ing. Václavu Krumphanzlovi

Technologie KAPS-LE pro lesní cesty a manipulační sklady

 • Kryt z KAPS-LE byl dokončen v dvouvrstvém provedení i na druhé ploše manipulačního skladu nové Pily Vápenná (4128 m2 + 3545 m2) Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. (ALSOL)
 • Pro ALSOL byla následně vybudována i další zpevněná plocha z KAPS-LE na manipulačním a expedičním skladu MES Písečná (3767 m2)
 • Rovněž úspěšná realizaci na malé pile Orličky potvrdila rostoucí využití KAPS-LE na plochách pilařských provozů.
 • Technologie KAPS-LE byla použita jako kryt místních komunikací v lesních oblastech v Kunčicích pod Ondřejníkem (stavba č. 75), nebo v Brně, Hamerláky – Kostelní Zmola (referenční stavba č. 83 s měřením únosnosti deflektometrem FWD)
 • Za podpory SZIF byly realizovány čtyři další dotační stavby s KAPS-LE: LC k Novému mlýnu (KINSKÝ Žďár), LC Na Kulíšek (INÉS Kunštát), LC Horní Planec I (Sněžné), LC Pěticestí (INÉS Kunštát)
 • Ve spolupráci s MENDELU a Agroprojekcí Litomyšl byla na seminář Vliv klimatických změn na zpracování KoPú dne 21. 9. 2021 v Rychnově nad Kněžnou přednesena přednáška: Nové technologie pro realizace polních cest – metoda KAPS-LE
 • V listopadu 2021 se ve zdraví a plné duševní svěžesti dožil 90 let Ing. Karel Blažek, otec KAPS-LE, stálý spolupracovník SILMOS s.r.o. S poděkováním za jeho zásadní přínos pro rozvoj technologií KAPS i KAPS-LE mu byla předána CENA KAPS-LE v sekci výzkum, vývoj, školství 

PŘEHLED PRACÍ 2020

Centrum technické normalizace a TNK 136 Dopravní telematika

 • V rámci celosvětových pandemických opatření došlo k operativnímu zapojení členů TNK 136 na online zasedáních technických komisí CEN a ISO s aktivní účastí.
 • Systematické zaměření práce StandardTeamu na sjednocení zpracovaných itspedických hesel podle finální metodiky ve spolupráci s příslušnými gestory zvýšilo celkový stav hesel na 80.
 • V plynulém každoročním režimu bylo zpracováno dalších 27 extraktů z nových normativních dokumentů a jejich celkový stav je 381.
 • Do soustavy ČSN bylo zavedeno 7 norem z ITS, z toho 2 překladem.

Technologie KAPS-LE pro lesní cesty a manipulační sklady

 • Mezi významné pilařské provozy, které použily technologii KAPS-LE na zpevněných cestách, se zařadila i nově dokončená Pila Vápenná od Arcibiskupských lesů a statků s.r.o., jako stavba č. 73.
 • Další práce na zpevnění manipulačních ploch s KAPS-LE byly provedeny na pile Obalfrukt v Grešlovém Mýtě a dále pokračovala již VI. etapou obnova ploch na logistice pily Jilos Horka z koncernu WOTAN FOREST.
 • Ke zdařilým stavbám v komplikovaných poměrech se zařadilo LC Horničí a LC Letiště pro INÉS Kunštát a obec Nýrov.
 • Zajímavé uplatnění KAPS-LE se povedlo při stavbě podlahy v rekontruované hale v Borovnici pro Suchánek & Walraven. 

PŘEHLED PRACÍ 2019

Centrum technické normalizace a TNK 136 Dopravní telematika

 • Vzniklo promoční video pro TNK 136 a proběhl kompletní redesign portálu StandardLand.cz
 • Bylo zpracováno 28 nových hesel ITSPedie a 23 nových Extraktů norem
 • CTN připravilo podklady pro aktualizaci slovníku ITSTerminology
 • CTN-TNK 136: Do soustavy ČSN bylo zavedeno 21 norem a normativních dokumentů, z toho 3 překladem

Technologie KAPS-LE pro lesní cesty a manipulační sklady

 • V rámci dotačních staveb na použití technologie KAPS-LE bylyl provedeny daší tři ukázkové lesní cesty: LC Strašná pro INÉS Kunštát, LC Nad Kameňákem pro Město Kyjov a LC Od Myslivny 1 pro Zdeňka Staňka. 
 • Článek v Dřevařském magazínu 1-2/2019 Pro zpevnění nejen lesních cest, ale i manipulačních skladů na pilách 
 • První předávání Ceny KAPS-LE u příležitosti podzimního setkání Společenstva dřevozpracujících podniků ĆR, z.s. v Grešlovém Mýtu 
 • Příručka 10: Nová konstrukční vrstva pro zesílení a opravy panelových ploch a cest (KAPS-PA)

 

 

  

PŘEHLED PRACÍ 2018

Centrum technické normalizace a TNK 136 Dopravní telematika

 • CTN-TNK 136: Do soustavy ČSN bylo zavedeno 24 norem a normativních dokumentů, z toho 3 překladem
 • V rámci projektu Standard bylo provedeno rozšíření způsobu vyhledávání o expertní zhodnocení obsahu norem („uživatel“)
 • Počet zpracovaných extraktů z norem dopravní telematiky dosáhl počtu 306
 • Byl zpracován nový portál StandardLand.cz, který zpřístupňuje podklady o normách ze tří modulů: Extrakt, Standard, ITSTerminology

Technologie KAPS-LE pro lesní cesty a manipulační sklady

 • V roce 2018 bylo postaveno 12 staveb s technologickými variantami KAPS-LE (KAPS-XY) o rekordní výměře 28 375 m2
 • V uvedeném počtu jsou i dvě významné stavby vybudované s podporou dotačního Programu rozvoje venkova (SZIF) LC K Trkači a LC HoletínskáByla zpracována
 • Příručka 9: Recyklace cest z penetračního makadamu (KAPS-PM) 

PŘEHLED PRACÍ 2017

 • V Praze se uskutečnilo za podpory Ministerstva dopravy a organizačního zajištění TNK 136 zasedání CEN/TC 278 Intelligent Transport Systems (22 – 23. 2. 2017)

 • Při této příležitosti byly představeny domácí aktivity na poli TR technické normalizace a vydán akreditovaný Slovník dopravní terminologie ITS – 2016

 • Po dvacetiletém vedení normalizační skupiny a posléze komise TNK 136 předává vedení komise předseda prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. Novým předsedou se stává Ing. Petr Bureš, Ph.D. z ČVUT Praha

 • Prof. P. Přibyl získává nejvyšší ocenění na poli technické normalizace, Cenu Vladimíra Lista, kterou udílí ÚNMZ

 • CTN TNK 136: Do soustavy ČSN bylo zavedeno 21 norem a normativních dokumentů

 • Ministerstvo zemědělství zařadilo technologii KAPS-LE mezi povrchy podporované v dotačním Programu rozvoje venkova SZIF

 • Došlo ke zvýšenému rozšíření realizace technologie KAPS-LE (KAPS-MS) na manipulačních skladech pil (FILKO Lesonice, Dřevozávod Pražan)

 • V rámci přípravy dotačních staveb s KAPS-LE byly zpracovány první projekty jako podklady k žádosti o podporu

 • Byla zpracována Příručka 8: Stavby manipulačních skladů (KAPS-MS)


  

PŘEHLED PRACÍ 2016

 • V rámci TNK 136 začala pracovat tvůrčí skupina StandardTeam, která připravuje metodické řešení II. Etapy projektu Standard

  Dosavadní práce na modulu I a II začleňují terminologii ITS jako třetí modul. Nově se začíná zpracovávat koncept pro ITSpedii jako analogie k wikipedii pro technické normy z oblasti ITS

 • CTN TNK 136: Do soustavy ČSN bylo zavedeno 6 norem a normativních dokumentů

 • Získán třetí CZ patent na nové řešení technologie KAPS-PA, určené pro vozovky a plochy z prefabrikovaných betonových dílců nebo provedené z kamenné dlažby

 • UPV zapsal ochrannou známku číslo 355 628 pro SILMOS s.r.o., která je používána pro skupiny příbuzných technologií KAPS-LE (KAPS-XY)

 

 • Pokračování dalších etap staveb s KAPS-LE (LC Špidlová, MS Pila Javořice)
 • Zpracována Příručka 7: Typové stavby a způsoby užití technologie KAPS-LE

  

PŘEHLED PRACÍ 2015

 • CTN – TNK 136: Národní plán 2015 (ÚNMZ) – v rámci normalizačních úkolů PTN bylo zpracováno a vydáno 20 ČSN (EN, ISO) převzetím originálu s překladem terminologie a jedné revize
 • V rámci projektu standard bylo zpracováno a zpřístupněno dalších 17 extraktů z norem EN a ISO
 • Jako třetí modul projektu byl zpracován webový slovník názvosloví ITS, www.itsterminology.org, který aktualizuje ČSN 73 6100-5
 • Získán druhý CZ patent na nové řešení s uplatněním technologie KAPS-PM k recyklaci lesních cest z penetračního makadamu
 • Realizováno dvanáct staveb s technologií KAPS-LE o celkové výměře 26 351 m2
 • Dokončen tříletý projekt ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně IGA LDF č. 71/2013-2015 „Nová technologie pro zpevnění lesních a účelových cest – KAPS-LE“
 • Zpracována Příručka 6: Stavby 2014

  

PŘEHLED PRACÍ 2014

 • CTN - TNK 136: Národní plán 2014 (ÚNMZ) - v rámci normalizačních úkolů PTN bylo zpracováno a vydáno 7 ČSN (EN, ISO) překladem a 23 ČSN (EN, ISO) zavedeno převzetím originálu
 • Projekt STANDARD: V rámci projektu standard bylo zpracováno a zpřístupněno dalších 22 extraktů z norem EN a ISO
 • Získán CZ patent na nové řešení s uplatněním technologie KAPS-LE a třetí užitný vzor
 • Realizováno osm staveb s technologií KAPS-LE o celkové výměře 12 328 m2
 • Zpracována Příručka 5: Stavby 2013

  

PŘEHLED PRACÍ 2013

Desáté výročí založení TNK 136 Dopravní telematika v Brně s návštěvou vily Tugendhat

 • ČSN 73 6100-5 Názvosloví pozemních komunikací, Část 5: Dopravní telematika (ÚNMZ)
 • CTN - TNK 136: Národní plán 2013 (ÚNMZ) - v rámci normalizačních úkolů PTN bylo zpracováno a vydáno 15 ČSN (EN, ISO) překladem a 26 ČSN (EN, ISO) zavedeno převzetím originálu
 • Projekt STANDARD: V rámci projektu standard bylo zpracováno a zpřístupněno dalších 22 extraktů z norem EN a ISO
 • Získán druhý užitný vzor na technologii KAPS-LE a její variantní uplatnění
 • První rok spolupráce s MENDELU v Brně na výzkumném projektu IGA č. 71/2013
 • V rámci řešení projektu zpracováno výukové DVD o technologii KAPS-LE
 • Realizováno pět staveb s technologií KAPS-LE o celkové výměře 5 680 m2
 • Zpracována Příručka 4: Stavby 2012

 

  

Přehled prací 2012

 • Studie 11/2012: Jak standardizovat výsledky výzkumu z oblasti informačních systémů ve veřejné dopravě osob
 • Studie 12/2012: Procedurální postupy standardizace požadavků na palubní systémy ve veřejné dopravě osob pro zajištění jejich interoperability
 • CTN - TNK 136: Národní plán 2012 (ÚNMZ) - v rámci normalizačních úkolů PTN bylo zpracováno a vydáno 10 ČSN (EN, ISO) překladem a 19 ČSN (EN, ISO) zavedeno převzetím originálu
 • Projekt STANDARD: V rámci projektu standard bylo zpracováno a zpřístupněno dalších 25 extraktů z norem EN a ISO
 • Realizovány čtyři stavby s technologií KAPS-LE o celkové výměře 2 048 m2
 • Zpracována Příručka 3: Stavby 2011

  

Přehled prací 2011

 • Terminologická databáze ÚNMZ (TDB) - pilotní projekt , součinnost CTN SILMOS jako řešitele
 • ÚNMZ 10/TN 12 Cesta norem k uživateli pomocí e-learningu - Dopravní telematika/ nákladní doprava
 • Ve dnech 10. - 15. 4. 2011 se uskutečnilo v Praze v hotelu Diplomat historicky první zasedání ISO/TC 204 Intelligent Transport System ve střední a východní Evropě za účasti delegátů ČR a představení národních projektů v dopravní telematice
 • CTN - TNK 136: Národní plán 2011 (ÚNMZ) - v rámci normalizačních úkolů PTN bylo zpracováno a vydáno 12 ČSN (EN, ISO) překladem a 23 ČSN (EN, ISO) zavedeno převzetím originálu
 • Získán užitný vzor na technologii KAPS-LE pro široké uplatnění na lesních a účelových cestách
 • Realizovány první dva úseky z KAPS-LE
 • Zpracována Příručka 1 pro přípravu stavby a Příručka 2 pro realizaci stavby 

Přehled prací 2010

 • Slovník dopravní terminologie (MD ČR) - knižní vydání Slovníku s více než 22 000 hesly (Č-A), webová aplikace www.slovnikdopravy.cz
 • STANDARD (TNK 136) - 35 extraktů nových EN, ISO, úprava webové aplikace v angličtině pro zasedání ISO/TC 204 v Praze
 • Cesta norem k uživateli pomocí e-learningu - dopravní telematika/nákladní doprava (ÚNMZ 2011)
 • CTN - TNK 136: Národní plán 2010 (ÚNMZ) - v rámci normalizačních úkolů PTN bylo zpracováno a vydáno 7 ČSN (EN, ISO) překladem a 5 EN, ISO bylo zavedeno převzetím originálu
 

Přehled prací 2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Přehled prací 2008

 • PS PRTN 08/TN09 Zpřístupnění informací o mezinárodních technických normách s příklady v dopravní telematice (ÚNMZ), Výstup: Návrh MPN: Metodika pro tvorbu extraktů z technických norem www.unmz.cz
 • ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací, Část 1: Základní názvosloví (ČNI)
 • ČSN 73 6100-2 Názvosloví pozemních komunikací, Část 2: Projektování pozemních komunikací (ČNI)
 • CTN - TNK 136: Národní plán 2008 (ÚNMZ) - v rámci normalizačních úkolů PTN bylo zpracováno a vydáno 5 ČSN (EN, ISO) překladem a 10 EN, ISO bylo zavedeno převzetím originálu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Přehled prací 2007 

Přehled prací 2006