Dopravní telematika je rychle se rozvíjející obor, neboť spojuje tři velmi silné obory – informační a telekomunikační technologie a dopravu. Tento obor zažívá v posledních letech velký rozvoj i díky masivní podpoře orgánů Evropské Unie. INFO-N (informace o normalizaci) nabízí přehled dokumentů, většinou přeložených do českého jazyka, které určují směr vývoje ITS v Evropě, s ouhrnně pojaté jako LEGISLATIVA EU.

Pro větší přehlednost je legislativa EU členěna na SMĚRNICI ITS (2010), která představuje rámcovou podporu pro instalace ITS v jednotné, interoperabilní podobě po celé Evropě. DALŠÍ SMĚRNICE EU shromažďují informace či plná znění jiných relevantních směrnic či jiných legislativních dokumentů EU. K naplnění požadavků určité směrnice slouží MANDÁTY EK, kterými Evropská Komise zadává práci Evropským normalizačním orgánům (ESO = CEN, CENELEC a ETSI), aby vypracovaly normativní dokumenty obsahující technické požadavky na výrobky, systémy či služby. Rámcové požadavky směrnice jsou tak naplněny konkrétními požadavky evropských norem, které se stávají s danou směrnicí harmonizovanými (závaznými) v rámci celé Evropy. Legislativa EU silně ovlivňuje i STRATEGII V NORMALIZACI. Evropské normalizační orgány neprodukují pouze finální výrobky, normy, ale i řadu strategických a organizačních dokumentů, ať už pro OBECNOU NORMALIZACI CEN/ISO, nebo přímo pro sektor Informačních a telekomunikačních technologií (NORMALIZACE ICT), nebo výhradně pro NORMALIZACI ITS.